Spring til indhold

Paywall

    På dansk: Betalingsmur

    Når man læser en artikel og bliver bedt om at købe abonnement, er man stødt mod ind i en paywall.

    Det hedder en paywall – eller betalingsmur -, fordi man ikke kommer over muren uden at betale.

    Nu om dage findes der også paywalls, som godkender brugen af reklamecookies.

    Avancerede brugere kan gøre brug af en ad-blocker for at komme forbi paywalls, men den adfærd læner sig op ad piratkopiering. Det mener et stigende antal jurister.